Hyra skåpbil

 • All bokningstid vardagar Måndag – Fredag mellan kl. 06.30 – 15.00
 • All bokning som görs efter våra öppettider behandlas inte förrän nästkommande arbetsdag.
 • Bokning sker online / kontakt på telefon 021-26 000 eller mail (bokning@fimab.se)
 • All bokning är preliminärt tills en bekräftelse från FIMAB till kund är utfärdat, vi bekräftar endast
  under våra öppettider och inom 1 – 2 timmar.
 • Vid bokning måste alla dessa uppgifter lämnas:
  • För och efternamn
  • Personnummer 12 siffror
  • Folkbokförningsadress
  • Mobiltelefonnummer (registrerat kort)
  • Mailadress
  • Körkortsbehörighet
  • HÄRMED GODKÄNNER JAG UTHYRNINGSVILLKOR SAMT BOKNINGSVILLKOR

    

 • Vid företagsbokning måste alla dessa uppgifter lämnas:
  • Företagsnamn
  • Org.nr
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mail-adress
  • Kontaktperson, För och Efternamn + aktivt telefonummer
  • HÄRMED GODKÄNNER JAG UTHYRNINGSVILLKOR SAMT BOKNINGSVILLKOR

    

 • Bokning av lastbil > Svenskt körkort, B-behörighet och vara minst 20 år.
 • För att hyra gäller; 
  -Svenskt B-körkort
  -Minst 20år
 • Vid avbokning gäller följande; Kostnadsfri avbokning fram till dagen innan (06.30-15.00),
  därefter är avbokningsavgift 500kr inkl. moms.
 • DEFINITIONER
  Ett dygn = 24 tim (varje påbörjat nytt dygn debiteras)
  En månad = 30 dagar (varje påbörjat nytt dygn debiteras)
 • Weekendpris gäller fredag klockan 12.00 till måndag klockan 12.00. Infaller hämtning/återlämning på röd dag så tillfaller hämtning dagen före röd dag & återlämning dagen efter röd dag, då gäller veckohyra.
 • BETALNING
  Vid bokningstillfället behöver ingen betalning göras utan hela hyresbeloppet läggs i förskott
  vid avhämtning av fordonet (extra deposition kan förekomma).
 • Betalning sker endast med bank- /kreditkort. Notera att Electron- /Maestrokort accepteras ej.
 • Upplagda företagskunder kan faktureras, vid företagshyra gäller inga anmärkningar inom 24 månader.
 • Privatpersoner kan faktureras vid hyra av vecka, månad/månader. Fakturaköp 30 dagar el. räntefri delbetalning via finans 3, 6, 12 månader. (All fakturering UC-kontrolleras innan uthyrning)
 • KONTROLLER
  När du bokar en lastbil hos FIMAB görs en anmärkningskontroll, denna skall inte förväxlas med en kreditupplysning då vi endast kontrollerar om det finns några betalningsanmärkningar registrerade, vid en sådan kontroll så skickas det ett brev till er att vi har gjort en kontroll.
 • Vi accepterar INGA anmärkningar
 • Vi kontrollerar även körkortet att det är giltigt och det stämmer med hyresmannen vid bokning.
 • BEHÖRIGHETSKONTROLL
  När du skall hämta ut bilen måste du alltid ha med dig körkort (svenskt) och kreditkort
  Vi använder oss av 365id som är en tjänst för att skanna och kontrollera ID-handlingens äkthet och körkortets giltighet, Bild på din id-handling kommer att sparas i 6 månader och kommer enbart att användas för bevissyfte hantera reklamationer eller såsom underlag vid en brottsutredning
 • BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
  Dina personuppgifter hanteras i enlighet med vår integritetspolicy som följer gällande dataskyddslagstiftning. 365id kommer att behandla personuppgifterna på uppdrag av beställaren i syfte att genomföra äkthetsverifieringen och lagring av personuppgifterna enligt förra stycket
 • FÖRSÄKRINGAR AV BILAR
  Alla bilar är helförsäkrade med en självrisk på 14000 kr / skademoment. I all uthyrning ingår en gratis självreducering som minskar självrisken från 14000 kr till 9000 kr. Vid eget vållande med motpart utgår självrisk både för vagnskada samt trafikskada. Självriskreducering (SKR) gäller aldrig för skador som uppstått genom vårdslöshet, tex slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage, feltakning och liknande. Självriskreducering gäller endast för hyresmannen.
 • RÖKNING
  Rökförbud i alla våra bilar (i hytt och skåp), gäller även med nedvevade fönster.
  Saneringsavgift 1500 kr om det finns spår av rökning.
 • HUSDJUR
  Vi tillåter inga husdjur i bilarna, får ej medföras under hyrning, upptäcks det att djur varit i bilen medför detta kostnad. Rekonditioneringsavgift debiteras 1500 kr.
 • DRIVMEDEL
  Bilarna utlämnas med full tank, (om bilen återlämnas otankad ombesörjer vi tankning mot en avgift på 5 kr/liter).
 • UTOMLANDS
  Vi tillåter INGA bilar att köras utomlands med. ALL uthyrning endast inom Sverige.
 • TRÄNGSELSKATT
  Trängselskatt och andra avgifter tex parkeringsböter debiteras mot påslag 20 %. Debitering sker i efterhand!
 • OBS
  Bilen skall återlämnas ren invändigt och utvändigt, bilen återlämnas i det skick bilen var vid uthyrning.
  Vi kan mot en kostnad tvätta bilen in och utvändigt kostnad 700 kr inkl moms.
  (Tips gör-det-själv-tvätt ; CarWashCenter ”Björnövägen 2B” & Bil Badet Bäckby ”Gjutjärnsgatan 8”)
 • STOR LASTBIL MED BAKGAVELLYFT
  Priser nedan för hyra av lastbil är inkl. moms & självriskreducering (självrisk 9.000kr)

 • Villkor (Ålder minst 20 år)
 • Villkor (Svenskt B-körkort)

 • Korttidshyra 1 – 4 timmar 800: – inkl. 10 fria mil
  (Överstrider 10 fria mil, därefter + 7: – /km)
 • Dygnshyra 1.500: – inkl. 20 fria mil 
 • Dygnshyra 2.000: – inkl. fria mil
 • Weekend 4.000: – Fredag kl 12.00 > Måndag kl 12.00 inkl. fria mil
 • Vecka 7.400: – inkl. fria mil
 • 1 Månad 20.000: – inkl. fria mil
 • 6 Månader 110.000: – inkl. fria mil
 • Självriskreducering/standard självrisk 14.000 kr

 • TILLVAL AV EXTRAUTRUSTNING
  Priserna nedan för extrautrustning är ex. moms.
  Spännband, 2 st100 kr / hyra
  Flyttfilt, 4 st200 kr / hyra
  Pallyftare, 1 st200 kr / hyra
  Golvstöttare, 2 st150 kr / hyra
  Flyttkartonger (riktiga), 10 st350 kr / köp (Ej hyra)
  Pirra, 1 st100 kr / hyra

  LASTBIL INFO;

 • Mercerdes Sprinter Årsmodell 2019
 • B-behörighet
 • Plats för föraren + två passagerare (totalt 3-personer)
 • Automat
 • Drivmedel – Diesel
 • Skåp innerbelysning, spännbandsskenor, sidodörr höger-sida (90cm bred)
 • Innermått LxBxH 4250 x 2100 x 2000
 • Totalvikt 3500kg / Tjänstevikt 2580kg
 • Lastvikt max 920kg
 • Yttermått LxBxH 7060 x 2200 x 3000
 • Lastvolym skåp 18kbm
 • Bilen är utrustad med spårningsutrustning/GPS

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

Gäller för person- & lätta lastbilar upp till 3,5 ton. Antagna av Biluthyrarna Sverige för biluthyrningsbranschen.
 • 1. Fordonets användning
  En kopia på detta hyresavtal skall, under hyrestiden, förvaras i fordonet och på anmaning uppvisas för polisman. tulltjänsteman eller annan person som företräder uthyrarens (UH) intressen.
  Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren (HT). Skall annan person köra fordonet fordras särskilt skriftligt medgivande av UH. HT svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet. Önskar HT använda fordonet utanför Sverige ska detta ske endast efter UH:s skriftliga godkännande.
  HT är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan UH:s skriftliga tillstånd försöker föra bilen ut ur Svenge. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i UH:s intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet.
  HT är ansvarig för samtliga kostnader som UH kan drabbas av om HT eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför. Sverige eller länder, som UH skriftligen inte godkänt.
  HT får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. Fordonet får ej användas till alt ge starthjälp, dra, skjuta eller på annat sätt flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar.
 • 2. Hyra och dröjsmål med betalning
  Hyran for fordonet anges pa första sidan av detta avtal. HT ansvarar för att hyran erläggs. I de fall hyreskostnaden skall erläggas av annan än HT, t ex faktureras juridisk person, ansvarar ändock HT genom sin underskrift solidariskt för att alla kostnader hänförliga till hyran erläggs. UH äger rätt att begära depositionsbelopp eller förskott på hyran. UH har rätt att efterdebitera HT för kostnader hänförda till hyran. I hyran ingår inte kostnader för förbrukningsvätskor som olja, spolarvätska samt drivmedel. Vid fakturering äger UH rätt att debitera en faktureringsavgift på SEK ___:- inkl moms.
  Om HT inte betalar hyran pa förfallodagen utgår dröjsmalsränta. efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta plus (___%) procentenheter samt i förekommande fall paminnelseavgift SEK ___:- inkl moms
 • 3. Försenad eller utebliven leverans
  UH skall tillhandahalla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan UH inte uppfylla detta ar HT berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsrnalet eller, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet
  HT ager inte rätt att häva avtalet ont UH genast och utan märkbar olägenhet för HT erbjuder annat godtagbart fordon
  UH går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror pa omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit /övervunnit. Ersättning utgår ej för förlust i näringsverksamhet eller följdskador.
 • 4. Fordonets skötsel
  HT ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Olja, kylvatten och ringtryck ska följa angivna rekommendationer i instruktionsboken och för fordonet rätt bränsle. Alla kostnader hanförliga till handhavandefel äger UH rätt att debitera HT eller anvisad betalare Om fordonet vid månadshyra utnyttjas för längre körsträcka än ___mil, skall HT se till att föreskrivna serviceinspektioner utförs pa en av UH anvisad verkstad och att stämpel införs i serviceboken. UH ska vid förfrågan kunna upplysa om när serviceinspektion skall ske. Kostnaden för serviceinspektionen ersätts av UH. I det fall service på fordonet ej utförts enligt UH:s regler debiteras HT med SEK ___:- per mil som överskrider serviceintervall enligt fordonets instruktionsbok. UH har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande. Det är inte tillåtet att röka eller frakta djur i bilen, vid överträdelse uttages en avgift för sanering av fordonet. Fordonet far inte. överlastas, framföras i terräng eller pä oplogad väg eller på annan plats där risk föreligger för skada på fordonet. HT ska parkera fordonet på säker plats mot skadegörelse.
 • 5. Åtgärder vid fel, skada eller stöld
  HT skall omgaende underrätta UH om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden.HT skall iaktta och följa fordonets varningssystem. UH skall efter sådan underrättelse meddela HT vilka åtgärder som skall vidtagas.
  Vid försäkringsfall skall HT göra skadeanmälan till UH Det åligger HT att vid stöld av fordon eller nycklar samt vid skada pa fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till UH. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar HT gentemot UH för därigenom uppkommen skada
 • 6. UH:s ansvar vid driftstopp eller skada
  UH svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p.g.a. fordonets kondition fel eller driftstopp på detta är HT berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för honom. ager HT ratt att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas cm UH utan oskäligt dröjsmål efter det att han underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda och HT inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet.
  Uppkommer dnftstopp beroende pa trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls hävs avtalet efter det att HT kontaktat UH och vid stöld även gjort polisanmälan.
 • 7. HT:s ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser
  HT ansvarar gentemot UH för ekonomiska paföljder pa grund av överträdelser av vägavgifter. överlast. bomavgifter. trafik- och parkeringsbestämmelser. som kan drabba UH i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som HT varken känt eller bort känna till
  Om HT inte i rätt tid betalar eventuella böter, kostnader eller avgifter hänförliga till fordonshyran orsakade av overträdelser för vilka han svarar, utan UH i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har UH rätt att. förutom avgiftsbeloppet, debitera HT en expeditionskostnad av SEK ___:- inkl moms för varje ärende. Avgift SEK ___:- debiteras även för underrättelse till myndighet avseende registrerad fartöverträdelse.
 • 8. HT:s ansvar för skada på eller förlust av fordonet
  HT ansvarar för skador på eller förlust av fordonet under hyrestiden. Undantag från detta gäller for skador som kan hänföras till normalt slitage eller som tredje part godkänt ersättningsskyldighet för.
 • 9. HT:s ansvar och ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av fordonet samt vid köming utanför Sverige utan tillstånd från UH.
   Skadekostn.ReduceringEliminering
  VagnskadaSEK ___:-(SEK ___:-)(SEK ___:-)
  TrafiksjälvriskSEK ___:-(SEK ___:-)(SEK ___:-)
  StöldSEK ___:-(SEK ___:-)(SEK ___:-)
  Stöld med nyckelSEK ___:-(SEK ___:-)(SEK ___:-)
  BrandskadaSEK ___:-(SEK ___:-)(SEK ___:-)
  GlasskadaSEK ___:-(SEK ___:-)(SEK ___:-)
  Bärgning och räddningSEK ___:-(SEK ___:-)(SEK ___:-)
  HöjdledsskadaSEK ___:-(SEK ___:-)(SEK ___:-)
  Utlandskörning utan tillståndSEK ___:-(SEK ___:-)(SEK ___:-)

  HM förbinder sig att ta del av och godkänna av UH anvisad skadedokumentation före avfärd.
  Hyrd tillaggsutrustning omfattas inte av skadekostnadsreducering!eliminering
  HT kan mot särskild avgift s.k. skadekostnadsreducering (SKR), vars storlek anges på första sidan av detta avtal. minska sin ersättningsskyldighet för varje skademoment Efter sådan reducering begränsas HT’s ersättningsskyldighet till det belopp inkl moms som anges ovan inom parentes inom respektive skademoment.
  Vid nyttjande av fordonets rättsskyddsförsäkring debiteras HT’s självrisk enligt försäkringsbolagets villkor oavsett om SKR tecknats. SKR gäller inte för skador som inträffat utanför Sverige. Har UH godkänt användning i annat land utsträcks SKR till ifrågavarande land/länder. SKR gäller inte om fordonet stjäls med nyckel.
  För att SKR skall gälla måste HT uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, t ex omedelbart lämna skadeanmälan till UH. Vid parkeringsskador, eller om annan bilförare smitit. krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter.
  Är föraren under 24 år och vållande till skada utgår ett lingdomsskadekostnadsultag” om SEK – inkl moms utöver vad som ovan sagts och oavsett om HT tecknat SKR.
  Tecknad SKR inskriver inte HT från ansvar för reparationskostnader för skador som uppstått genom vårdslöshet, t ex slarvigt lastad bil. fläckad eller trasig inredning. sönderbrutna reglage, feltankning och liknande

 • 10. Begränsning av skada
  Det åligger såväl HT som UH att vidta skäliga åtgärder for att begränsa sin skada. Försummas detta, bär respektive sin del av kostnaden
 • 11. Återlämnande
  Vid hyrestidens utgång skall HT återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats.
  Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. UH och HT skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick.
  Om fordonet vid aterlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utover vad som följer av normal användning, är UH berättigad att ta ut skälig kostnad för återställande av fordonet
  Återlämnandet skall ske under UH:s normala öppettider, om inte annat avtalats. Om HT inte atertämnar fordonet enligt avtalet är HT alltid skyldig att ersätta UH de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av UH.
  HT är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning som inte kan hänföras till UH:s ansvar punkt 6.
  UH äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet eller att begära att hyrestiden förlängs beror på dödsfall. allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet.
  Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet utanför hyrestiden.
 • 12. UH:s hävningsrätt mm
  UH har rätt att häva avtalet om
  a) HT inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot UH och inte betalar inom skälig tid efter det att UH påmint HT om detta
  b) fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger
  c) HT i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för UH.
  d) HT har körkortsindragning
 • 13. Behandling av personuppgifter.
  HT:s (och ev. förares) personuppgifter behandlas i enlighet med UH:s personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på UH:s hemsida eller som tillgängliggörs på annat sätt. [HT åtar sig att tillse att förare informeras om personuppgiftsbehandlingen]
  HT som bryter mot de allmänna hyresvillkoren rapporteras till branschorganisationen Biluthyrarna Sveriges informationslista. Anslutna medlemsföretag har tillgång till informationslistan och rekommenderas att inte hyra ut fordon till i listan angivna personer. Informationslistan förs med tillstånd frän Datainspektionen i enlighet med kreditupplysningslagen. Fullständig information om behandling av personuppgifter i informationslistan finns på www.biluthyrarna.se
* All bokningstid helgfri vardag Måndag till Torsdag mellan klockan 06.30 – 15.00 * All bokning som görs efter våra öppettider behandlas inte förrän nästkommande arbetsdag * Bokning sker via online eller telefon 021-26 000 eller mail ( bokning@fimab.se ) * All bokning är preliminärt tills en bekräftelse från FIMAB till kund är utfärdat, vi bekräftar endast under våra öppettider och inom en till två timmar * Vid bokning måste alla dessa uppgifter lämnas ** För och efternamn ** Personnummer 12 siffror ** Folkbokförningsadress ** Mobiltelefonnummer ( registreratkort ) ** Körkortsnummer rad 4d ( 9-siffror ) ** Mailadress ** Körkortsbehörighet ** HÄR MED GODKÄNNER JAG UTHYRNINGSVILLKOR SAMT BOKNINGSVILLKOR * Bokning av lastbil måste man ha haft svenskt körkort ( B-behörighet ) minst 5 år och vara minst 23 år

* Vid avbokning gäller följande avbokningskostnader Lastbil kostnadsfri avbokning fram till dagen innan ( avbokningstid 06.30-15.00 ) Därefter är avbokningsavgiften 500 kr inkl moms
* DEFINITIONER Ett dygn = 24 tim ( varje påbörjat nytt dygn debiteras ) En månad = 30 dagar ( varje påbörjat nytt dygn debiteras )
* Weekendpris gäller fredag klockan 12.00 till måndag klockan 12.00 Infaller hämtning eller återlämning på röd dag så tillfaller hämtning dagen före röd dag återlämning dagen efter röd dag Då gäller vecko hyra.
* BETALNING Vid bokningstillfället behöver ingen betalning göras utan hela hyresbeloppet läggs i förskott vid avhämtning av fordonet ( Extra deposition kan förekomma ) Kreditkortet måste tillhöra hyresmanen
* Betalning sker endast med bank- /kreditkort. Notera att Electron- och Maestrokort ej accepteras
* Upplagda företagskunder kan faktureras ( all fakturering UC-kontrolleras innan uthyrning ) minst två årsbokslut utan anmärkningar måste finnas, Admin. avg 80 kr exkl moms
* KONTROLLER När du bokar en lastbil hos FIMAB görs en anmärkningskontroll, denna skall inte förväxlas med en kreditupplysning då vi endast kontrollerar om det finns några betalningsanmärkningar registrerade vid en sådan kontroll så skickas det ett brev till er att vi har gjort en kontroll
* Vi accepterar INGA anmärkningar
* Vi kontrollerar även körkortet att det är gilltigt och det stämmer med hyresmannen, vid bokning.
* BEHÖRIGHETSKONTROLL När du skall hämta ut bilen måste du alltid ha med dej körkort ( svenskt ) och kreditkort Vi använder oss av 365id som är en tjänst för att skanna och kotrollera ID-handlingens äkthet och körkortets gilltighet, Bild på din id-handling kommer att sparas i 6 månader och kommer enbart att användas för bevissyfte hantera reklamationer eller såsom undelag vid en brottsutredning
* BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Dina personuppgifter hanteras i enlighet med vår persouppgiftspolicy som följer gällande personuppgiftslag. 365id kommer att behadla personuppgifterna på uppdrag av beställaren i syfte att genomföra äkthetsveriferingen och lagring av personuppgiftererna enligt förra stycket
* FÖRSÄKRINGAR AV BILAR Alla bilar är helförsäkrade med en självrisk på 14000 kr / skademoment I all uthyrning ingår en gratis självreducering som minskar självrisken från 14000 kr till 9000 kr Vid eget vållande med motpart utgår självrisk både för vagnskade samt trafikskada Självriskreducering ( SKR ) gäller aldrig för skador som uppstått genom vårdslöshet, tex slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage, feltakning och liknande Självriskreducering gäller endast för hyresmannen.
* RÖKNING Rökförbud i alla våra bilar, ( i hytt och skåp ) gäller även med nedvevade fönster Saneringsavgift 1500 kr om det finns spår av rökning
* HUSDJUR Vi tillåter inga husdjur i bilarna ( inga spår efter husdjur får finnas vid återlämning Rekonditioneringsavgift debiteras 1500 kr
* DRIVMEDEL Bilarna utlämnas med full tank, ( om bilen återlämnas otankad ombesörjer vi tankning mot en avgift på 5 kr / liter
* UTOMLANDS Vi tillåter INGA bilar att köras utomlands med ( finns spårningsutrustning )
* TRÄNGSELSKATT Trängselskatt och andra avgifter tex parkeringsböter debiteras mot påslag 20 %
* Bilen skall återlämnas ren invändigt och utvändigt, bilen återlämnas i det skick bilen vid uthyrning vi kan mot en kostnad tvätta bilen in och utvändigt kostnad 700 kr
* O.B.S För att hyra gäller: Körkort B-behörighet i minst 5 år ( svenskt körkort ) Fyllda minst 23 år

STOR LASTBIL MED BAKGAVELLYFT
* Villkor (ålder minst 23 år )
* Villkor ( körkort mins i 5 år )
* Korttidshyra 800 kr, 0-4 tim, inkl 50 km fria mil, inkl moms och självriskreducering (självrisk 9000 kr) ( gäller ENDAST under våra öppettider ) + 300 kr / extratimme
* Dygnshyra 1.400 kr, inkl 100 km fria mil, inkl moms och självriskreducering (självrisk 9.000 kr)
* Dygnshyra 1.800 kr, inkl 300 km fria mil, inkl moms och självriskreducering (självrisk 9.000 kr)
* Dygnshyra ( lång körsträcka ) 2.700 kr, inkl fria mil, inkl moms och självriskreducering (självrisk 9.000 kr) * Weekend Fredag kl 12.00 > Måndag kl 12.00 , 4.000 kr, inkl 500 km fri mil, inkl moms och självriskreducering, ( självrisk 9.000 kr )
* Weekend Fredag kl 12.00 > Måndag kl 12.00 , 5.500 kr, inkl fria mil ( självrisk 9.000 kr )
* Vecka 7.400 kr inkl 700 km fria mil, inkl moms och självriskreducering, ( självrisk 9.000 kr )
* Vecka 10.000 kr inkl fria mil, inkl moms och självriskreducering ( självrisk 9.000 kr )
* Självriskreducering / standard självrisk 14.000 kr
* Extra debitering för överskriden /antal km , 6 kr / kilometer

TILLVAL AV EXTRAUTRUSTNING
Spännband 2 st 100 kr / hyra
Flytt filt 4 st 200 kr / hyra
Palllyftare 1 st 200 kr / hyra
Golvstöttare 2 st 150 kr / hyra
Flyttkartonger rktiga 10 st 350 kr / köp Ej hyra
Pirra 1 st 100 kr / hyra
100 kr / hyra 200 kr / hyra 200 kr / hyra 150 kr / hyra 350 kr / köp Ej hyra 100 kr / hyra
UTHYRNING AV BILAR OVAN INKL MOMS
ALL EXTRAUTRUSTNING EXKL MOMS

* B-Behörighet
* Mercerdes Sprinter Årsm 2019
* Totalvikt 3500 kg / Tjänstevikt 2580 kg
* Plats för föraren + två passagerare ( totalt 3-personer )
* Lastvolym skåp ca 18kbm
* Innermått LxBxH 4250x2100x2000
* Automatväxel
* Totalvikt
* Lastvikt max 920 kg
* Drivmedel Disel
* Skåp innerbelysning , spännbandsskenor , sidodörr höger mitt 90 cm bred
* Yttermått LxBxH 7060x2200x3000
* Bilen är utrustad med spårrningsutrusning / GPS

* All bokningstid helgfri vardag Måndag till Torsdag mellan klockan 06.30 – 15.00
* All bokning som görs efter våra öppettider behandlas inte förrän nästkommande arbetsdag
* Bokning sker via online eller telefon 021-26 000 eller mail ( bokning@fimab.se )
* All bokning är preliminärt tills en bekräftelse från FIMAB till kund är utfärdat, vi bekräftar endast under våra öppettider och inom en till två timmar
* Vid bokning måste alla dessa uppgifter lämnas
** För och efternamn
** Personnummer 12 siffror
** Folkbokförningsadress
** Mobiltelefonnummer ( registreratkort )
** Körkortsnummer rad 4d ( 9-siffror )
** Mailadress
** Körkortsbehörighet
** HÄR MED GODKÄNNER JAG UTHYRNINGSVILLKOR SAMT BOKNINGSVILLKOR
* Bokning av lastbil måste man ha haft svenskt körkort ( B-behörighet ) minst 5 år och vara minst 23 år

* Vid avbokning gäller följande avbokningskostnader Lastbil kostnadsfri avbokning fram till dagen innan ( avbokningstid 06.30-15.00 ) Därefter är avbokningsavgiften 500 kr inkl moms
* DEFINITIONER Ett dygn = 24 tim ( varje påbörjat nytt dygn debiteras ) En månad = 30 dagar ( varje påbörjat nytt dygn debiteras )
* Weekendpris gäller fredag klockan 12.00 till måndag klockan 12.00 Infaller hämtning eller återlämning på röd dag så tillfaller hämtning dagen före röd dag återlämning dagen efter röd dag Då gäller vecko hyra.
* BETALNING Vid bokningstillfället behöver ingen betalning göras utan hela hyresbeloppet läggs i förskott vid avhämtning av fordonet ( Extra deposition kan förekomma ) Kreditkortet måste tillhöra hyresmanen
* Betalning sker endast med bank- /kreditkort. Notera att Electron- och Maestrokort ej accepteras
* Upplagda företagskunder kan faktureras ( all fakturering UC-kontrolleras innan uthyrning ) minst två årsbokslut utan anmärkningar måste finnas, Admin. avg 80 kr exkl moms
* KONTROLLER När du bokar en lastbil hos FIMAB görs en anmärkningskontroll, denna skall inte förväxlas med en kreditupplysning då vi endast kontrollerar om det finns några betalningsanmärkningar registrerade vid en sådan kontroll så skickas det ett brev till er att vi har gjort en kontroll
* Vi accepterar INGA anmärkningar
* Vi kontrollerar även körkortet att det är gilltigt och det stämmer med hyresmannen, vid bokning.
* BEHÖRIGHETSKONTROLL När du skall hämta ut bilen måste du alltid ha med dej körkort ( svenskt ) och kreditkort Vi använder oss av 365id som är en tjänst för att skanna och kotrollera ID-handlingens äkthet och körkortets gilltighet, Bild på din id-handling kommer att sparas i 6 månader och kommer enbart att användas för bevissyfte hantera reklamationer eller såsom undelag vid en brottsutredning
* BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Dina personuppgifter hanteras i enlighet med vår persouppgiftspolicy som följer gällande personuppgiftslag. 365id kommer att behadla personuppgifterna på uppdrag av beställaren i syfte att genomföra äkthetsveriferingen och lagring av personuppgiftererna enligt förra stycket
* FÖRSÄKRINGAR AV BILAR Alla bilar är helförsäkrade med en självrisk på 14000 kr / skademoment I all uthyrning ingår en gratis självreducering som minskar självrisken från 14000 kr till 9000 kr Vid eget vållande med motpart utgår självrisk både för vagnskade samt trafikskada Självriskreducering ( SKR ) gäller aldrig för skador som uppstått genom vårdslöshet, tex slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage, feltakning och liknande Självriskreducering gäller endast för hyresmannen.
* RÖKNING Rökförbud i alla våra bilar, ( i hytt och skåp ) gäller även med nedvevade fönster Saneringsavgift 1500 kr om det finns spår av rökning
* HUSDJUR Vi tillåter inga husdjur i bilarna ( inga spår efter husdjur får finnas vid återlämning Rekonditioneringsavgift debiteras 1500 kr
* DRIVMEDEL Bilarna utlämnas med full tank, ( om bilen återlämnas otankad ombesörjer vi tankning mot en avgift på 5 kr / liter
* UTOMLANDS Vi tillåter INGA bilar att köras utomlands med ( finns spårningsutrustning )
* TRÄNGSELSKATT Trängselskatt och andra avgifter tex parkeringsböter debiteras mot påslag 20 %
* Bilen skall återlämnas ren invändigt och utvändigt, bilen återlämnas i det skick bilen vid uthyrning vi kan mot en kostnad tvätta bilen in och utvändigt kostnad 700 kr
* O.B.S För att hyra gäller: Körkort B-behörighet i minst 5 år ( svenskt körkort ) Fyllda minst 23 år

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

Gäller för person- & lätta lastbilar upp till 3,5 ton. Antagna av Biluthyrarna Sverige för biluthyrningsbranschen.

 

1. Fordonets användning

En kopia på detta hyresavtal skall, under hyrestiden, förvaras i fordonet och på anmaning uppvisas för polisman. tulltjänsteman eller annan person som företräder uthyrarens (UH) intressen.
Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren (HT). Skall annan person köra fordonet fordras särSkilt skriftligt medgivande av UH. HT svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet. Önskar HT använda fordonet utanför Sverige ska detta ske endast efter UH:s skriftliga godkännande.
HT är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan UH:s skriftliga tillstånd försöker föra bilen ut ur Svenge. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i UH:s intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet.
HT är ansvarig för samtliga kostnader som UH kan drabbas av om HT eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför. Sverige eller länder, som UH skriftligen inte godkänt.
HT får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. Fordonet får ej användas till alt ge starthjälp, dra, skjuta eller på annat sätt flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar.

 

2. Hyra och dröjsmål med betalning

Hyran for fordonet anges pa första sidan av detta avtal. HT ansvarar för att hyran erläggs. I de fall hyreskostnaden skall erläggas av annan än HT, t ex faktureras juridisk person, ansvarar ändock HT genom sin underskrift solidariskt för att alla kostnader hänförliga till hyran erläggs. UH äger rätt att begära depositionsbelopp eller förskott på hyran. UH har rätt att efterdebitera HT för kostnader hänförda till hyran. I hyran ingår inte kostnader för förbrukningsvätskor som olja, spolarvätska samt drivmedel. Vid fakturering äger UH rätt att debitera en faktureringsavgift på SEK , – inkl moms.

Om HT inte betalar hyran pa förfallodagen utgår dröjsmalsränta. efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta plus (___,%) procentenheter samt i förekommande fall paminnelseavgift SEK . • inkl moms

 

3. Försenad eller utebliven leverans

UH skall tillhandahalla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan UH inte uppfylla detta ar HT berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsrnalet eller, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet
HT ager inte rätt att häva avtalet ont UH genast och utan märkbar olägenhet för HT erbjuder annat godtagbart fordon
UH går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror pa omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit /övervunnit. Ersättning utgår ej för förlust i näringsverksamhet eller följdskador.

 

4. Fordonets skötsel

HT ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Olja, kylvatten och ringtryck ska följa angivna rekommendationer i instruktionsboken och för fordonet rätt bränsle. Alla kostnader hanförliga till handhavandefel äger UH rätt att debitera HT eller anvisad betalare Om fordonet vid månadshyra utnyttjas för längre körsträcka än mil, skall HT se till att föreskrivna serviceinspektioner utförs pa en av UH anvisad verkstad och att stämpel införs i serviceboken. UH ska vid förfrågan kunna upplysa om när serviceinspektion skall ske. Kostnaden för serviceinspektionen ersätts av UH. I det fall service på fordonet ej utförts enligt UH:s regler debiteras HT med SEK :- per mil som överskrider serviceintervall enligt fordonets instruktionsbok. UH har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande. Det är inte tillåtet att röka eller frakta djur i bilen, vid överträdelse uttages en avgift för sanering av fordonet. Fordonet far inte. överlastas, framföras i terräng eller pä oplogad väg eller på annan plats där risk föreligger för skada på fordonet. HT ska parkera fordonet på säker plats mot skadegörelse.

 

5. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

HT skall omgaende underrätta UH om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden.HT skall iaktta och följa fordonets varningssystem. UH skall efter sådan underrättelse meddela HT vilka åtgärder som skall vidtagas.
Vid försäkringsfall skall HT göra skadeanmälan till UH Det åligger HT att vid stöld av fordon eller nycklar samt vid skada pa fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till UH. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar HT gentemot UH för därigenom uppkommen skada

 

6. UH:s ansvar vid driftstopp eller skada

UH svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p.g.a. fordonets kondition fel eller driftstopp på detta är HT berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för honom. ager HT ratt att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas cm UH utan oskäligt dröjsmål efter det att han underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda och HT inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet.
Uppkommer dnftstopp beroende pa trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls hävs avtalet efter det att HT kontaktat UH och vid stöld även gjort polisanmälan.

 

7. HT:s ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

HT ansvarar gentemot UH för ekonomiska paföljder pa grund av överträdelser av vägavgifter. överlast. bomavgifter. trafik- och parkeringsbestämmelser. som kan drabba UH i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som HT varken känt eller bort känna till
Om HT inte i rätt tid betalar eventuella böter, kostnader eller avgifter hänförliga till fordonshyran orsakade av overträdelser för vilka han svarar, utan UH i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har UH rätt att. förutom avgiftsbeloppet, debitera HT en expeditionskostnad av SEK – inkl moms för varje ärende. Avgift SEK ___:– debiteras även för underrättelse till myndighet avseende registrerad fartöverträdelse.

 

8. HT:s ansvar för skada på eller förlust av fordonet

HT ansvarar för skador på eller förlust av fordonet under hyrestiden. Undantag från detta gäller for skador som kan hänföras till normalt slitage eller som tredje part godkänt ersättningsskyldighet för.

 

9. HT:s ansvar och ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av fordonet samt vid köming utanför Sverige utan tillstånd från UH

Skadekostn. Reducering Eliminering – Vagnskada SEK (SEK .:-) – Trafiksjälvrisk. SEK :- (SEK _:-) – Stöld SEK :- (SEK – Stöld med nyckel SEK (SEK – Brandskada SEK (SEK _:-) – Glasskada SEK (SEK – Bärgning och räddning SEK (SEK – Höjdledsskada SEK – Utlandskörning utan tillstånd SEK :- HM förbinder sig att ta del av och godkänna av UH anvisad skadedokumentation före avfärd.
(SEK_:-) (SEK 🙂 (SEK_:-) (SEK_:-) (SEK :-;
Hyrd tillaggsutrustning omfattas inte av skadekostnadsreducering!eliminering
HT kan mot särskild avgift s.k. skadekostnadsreducering (SKR), vars storlek anges på första sidan av detta avtal. minska sin ersättningsskyldighet för varje skademoment Efter sådan reducering begränsas HT’s ersättningsskyldighet till det belopp inkl moms som anges ovan inom parentes inom respektive skademoment.
Vid nyttjande av fordonets rättsskyddsförsäkring debiteras HT’s självrisk enligt försäkringsbolagets villkor oavsett om SKR tecknats. SKR gäller inte för skador som inträffat utanför Sverige. Har UH godkänt användning i annat land utsträcks SKR till ifrågavarande land/länder. SKR gäller inte om fordonet stjäls med nyckel.
För att SKR skall gälla måste HT uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, t ex omedelbart lämna skadeanmälan till UH. Vid parkeringsskador, eller om annan bilförare smitit. krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter.
Är föraren under 24 år och vållande till skada utgår ett lingdomsskadekostnadsultag” om SEK – inkl moms utöver vad som ovan sagts och oavsett om HT tecknat SKR.
Tecknad SKR inskriver inte HT från ansvar för reparationskostnader för skador som uppstått genom vårdslöshet, t ex slarvigt lastad bil. fläckad eller trasig inredning. sönderbrutna reglage, feltankning och liknande

 

10. Begränsning av skada

Det åligger sava) HT som UH att vidta skäliga åtgärder for att begränsa sin skada. Försummas detta, bär respektive sin del av kostnaden

 

11. Aterlämnande

Vid hyrestidens utgång skall HT återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats.
Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. UH och HT skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick.
Om fordonet vid aterlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utover vad som följer av normal användning, är UH berättigad att ta ut skälig kostnad för återställande av fordonet
Återlämnandet skall ske under UH:s normala öppettider, om inte annat avtalats. Om HT inte atertämnar fordonet enligt avtalet är HT alltid skyldig att ersätta UH de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av UH.
HT är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning som inte kan hänföras till UH:s ansvar punkt 6.
UH äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet eller att begära att hyrestiden förlängs beror på dödsfall. allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet.
Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet utanför hyrestiden.

 

12. UH:s hävningsrätt mm

UH har rätt att häva avtalet om a) HT inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot UH och inte betalar inom skälig bd efter det att UH påmint HT om detta b) fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts sä att betydande risk för värdeminskning föreligger c) HT i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för UH. d) HT har körkortsindragning

 

13. Behandling av personuppgifter

HT:s (och ev. förares) personuppgifter behandlas i enlighet med UH:s personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på UH:s hemsida eller som tillgängliggörs på annat sätt. [HT åtar sig att tillse att förare informeras om personuppgiftsbehandlingen]
HT som bryter mot de allmänna hyresvillkoren rapporteras till branschorganisationen Biluthyrarna Sveriges informationslista. Anslutna medlemsföretag har tillgång till informationslistan och rekommenderas att inte hyra ut fordon till i listan angivna personer. Informationslistan förs med tillstånd frän Datainspektionen i enlighet med kreditupplysningslagen. Fullständig information om behandling av personuppgifter i informationslistan finns pa www.biluthyrarna.se

STOR LASTBIL MED BAKGAVELLYFT
* Villkor (ålder minst 23 år )
* Villkor ( körkort mins i 5 år )
* Korttidshyra 800 kr, 0-4 tim, inkl 50 km fria mil, inkl moms och självriskreducering (självrisk 9000 kr) ( gäller ENDAST under våra öppettider ) + 300 kr / extratimme
* Dygnshyra 1.400 kr, inkl 100 km fria mil, inkl moms och självriskreducering (självrisk 9.000 kr)
* Dygnshyra 1.800 kr, inkl 300 km fria mil, inkl moms och självriskreducering (självrisk 9.000 kr)
* Dygnshyra ( lång körsträcka ) 2.700 kr, inkl fria mil, inkl moms och självriskreducering (självrisk 9.000 kr) * Weekend Fredag kl 12.00 > Måndag kl 12.00 , 4.000 kr, inkl 500 km fri mil, inkl moms och självriskreducering, ( självrisk 9.000 kr )
* Weekend Fredag kl 12.00 > Måndag kl 12.00 , 5.500 kr, inkl fria mil ( självrisk 9.000 kr )
* Vecka 7.400 kr inkl 700 km fria mil, inkl moms och självriskreducering, ( självrisk 9.000 kr )
* Vecka 10.000 kr inkl fria mil, inkl moms och självriskreducering ( självrisk 9.000 kr )
* Självriskreducering / standard självrisk 14.000 kr
* Extra debitering för överskriden /antal km , 6 kr / kilometer

TILLVAL AV EXTRAUTRUSTNING
Spännband 2 st 100 kr / hyra
Flytt filt 4 st 200 kr / hyra
Palllyftare 1 st 200 kr / hyra
Golvstöttare 2 st 150 kr / hyra
Flyttkartonger rktiga 10 st 350 kr / köp Ej hyra
Pirra 1 st 100 kr / hyra
100 kr / hyra 200 kr / hyra 200 kr / hyra 150 kr / hyra 350 kr / köp Ej hyra 100 kr / hyra
UTHYRNING AV BILAR OVAN INKL MOMS
ALL EXTRAUTRUSTNING EXKL MOMS

* B-Behörighet
* Mercerdes Sprinter Årsm 2019
* Totalvikt 3500 kg / Tjänstevikt 2580 kg
* Plats för föraren + två passagerare ( totalt 3-personer )
* Lastvolym skåp ca 18kbm
* Innermått LxBxH 4250x2100x2000
* Automatväxel
* Totalvikt
* Lastvikt max 920 kg
* Drivmedel Disel
* Skåp innerbelysning , spännbandsskenor , sidodörr höger mitt 90 cm bred
* Yttermått LxBxH 7060x2200x3000
* Bilen är utrustad med spårrningsutrusning / GPS