Stängttill Torsdag kl. 06:30

(Lunchstängt 11:30-12:00)

Integritetspolicy

Hos FIMAB behandlas dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Nedan kan du läsa mer om vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgifts­ansvarig

Det är FIMAB Släpvagnar AB (559263-6616), Ånghammargatan 6B, 721 33 Västerås (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”FIMAB”) som är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom ramen för FIMABs verksamhet.

Vilka kategorier av registrerade behandlar vi?

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Med personuppgifter avses all information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Personuppgifter om dig som vi hanterar är till exempel:

Vid uthyrning ber vi dig uppge ditt personnummer för att hämta dina adressuppgifter och för säker identifiering av hyrestagaren.

För att förhindra och utreda stöld och kontraktsbrott vid uthyrning finns spårningsutrustning installerad på våra släp och bilar.

När och hur samlar vi in personuppgifter?

Kontaktuppgifter lämnar du själv vid kontakt med oss. Vid bokningar kan vi be dig att uppge ditt personnummer för att vi ska hämta dina folkbokföringsuppgifter via tjänsten SPAR som är kopplad mot Skatteverket.

ANMÄRKNINGSKONTROLL

När du bokar en lastbil hos FIMAB görs en anmärkningskontroll, denna skall inte förväxlas med en kreditupplysning eftersom vi endast kontrollerar om det finns några betalningsanmärkningar registrerade. Vid en sådan kontroll skickas det ett brev till er att vi har gjort en kontroll. Vi kontrollerar även att körkortet är giltigt och att det stämmer med hyresmannen vid bokning.

BEHÖRIGHETSKONTROLL

När du skall hämta ut bilen måste du alltid ha med dig körkort (svenskt) och kreditkort för behörighetskontroll. Vi använder oss av 365id som är en tjänst för att skanna och kontrollera ID-handlingens äkthet och körkortets giltighet. ID-handlingen kopieras och sparas i bevissyfte för att hantera reklamationer eller som underlag vid brottsutredning.

KAMERABEVAKNING

Bildupptagning sker via kamerabevakning. Våra kameror är endast igång under bestämda tider.

Ändamål och rättslig grund till vår personuppgifts­behandling

Avtal

Behandlingen av vissa uppgifter är nödvändig för att uppfylla ett avtal som vi har ingått med dig, eller för att vidta särskilda åtgärder innan vi ingår avtalet. Exempelvis behöver vi kontaktuppgifter för att kunna utföra vissa tjänster som vi erbjuder.

Rättslig förpliktelse

En del av vår behandling utförs på grund av rättslig förpliktelse, vilket innebär att vi har vissa skyldigheter som näringsidkare enligt lag som resulterar i att vi måste behandla dina uppgifter (t ex reklamation, bokföringsskyldighet).

Berättigat intresse (intresseavvägning)

Vid behandling av personuppgifter som grundas på berättigat intresse har vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt intresse väger tyngre än ditt intresse av integritet i just det fallet. Exempelvis grundar vi vår behandling av bildupptagning via kamerabevakning och behandling av lokaliseringsuppgifter via spårningsutrustning på berättigat intresse. Behandlingarna utförs enbart i syfte att upptäcka och utreda eventuella brott/kontraktsbrott. 

Cookies

På denna webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Cookies som är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen är enligt lag tillåtna att använda utan ditt medgivande, denna behandling grundar vi på berättigat intresse. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter vars ändamål kräver ditt medgivande är samtycke. Genom att klicka dig vidare på vår hemsida godkänner du samtliga cookies. Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen via inställningarna i din webbläsare.

Vem kan ta del av dina uppgifter?

Viss information som vi samlar in om dig kommer vi att behöva dela med dem inom vår organisation som behöver känna till dessa uppgifter. Detta gör vi dock endast om det är nödvändigt för ändamålet.

Samarbetspartners och leverantörer kan också komma att behandla dina uppgifter för att vi ska kunna leverera våra produkter och tjänster till dig. Med dessa har vi upprättat avtal om behandlingen av personuppgifterna. Exempelvis kommer 365id att behandla personuppgifterna på uppdrag av beställaren i syfte att genomföra äkthetsverifieringen och lagring av personuppgifterna som framgår i stycket under BEHÖRIGHETSKONTROLL.

Vid brottsmisstanke kopplas polis och säkerhetsbolag in för granskning av kamerainspelning.  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än de behövs för sitt syfte.

Kopia av din ID-handling som behandlas i samband med behörighetskontroll kommer att sparas i 6 månader och kommer enbart att användas i bevissyfte för att hantera reklamationer eller som underlag vid brottsutredning.

Kopia av ID-handling som lämnas i samband med registerutdrag eller förfrågan om dataportabilitet sparas i 2 månader och kommer endast att användas som underlag vid eventuellt anspråk.

Inspelningsmaterial från kameraövervakning sparas i normalfallet upp till 6 månader. I det fall materialet utgör bevismaterial i en brottsutredning kan det komma att sparas längre.

Dina rättigheter

Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet som personuppgiftsansvarig att endast behandla personuppgifter som är korrekta, fullständiga, relevanta och nödvändiga.

Samtycke kan återkallas

I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta genom att kontakta oss. Ett återkallat samtycke gäller endast för framtida behandlingar och tillämpas därmed inte retroaktivt.

Registerutdrag

Du kan när som helst kontakta oss för att kostnadsfritt begära ut en kopia på vilka uppgifter om dig som behandlas hos oss. En administrativ avgift kommer dock att tas ut i det fall vi anser att samma begäran gjorts oskäligt många gånger.

För att begära ett registerutdrag skickar du in ett dokument med en text där du uppger vad du vill begära ut. Dokumentet ska vara skriftligt egenhändigt undertecknat och skickas till:


FIMAB Släpvagnar AB
Ref: GDPR
Ånghammargatan 6B
721 33 Västerås

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress inom en månad.

Information

Som registrerad hos oss har du alltid rätt att få information om när, hur och varför dina personuppgifter behandlas. Mycket av denna information framgår redan av denna sida, men om du är intresserad av mer specifika saker rörande behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss skriftligen på info@fimab.se.

Rättelse

Vi strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Om du misstänker eller vet att någon information vi har om dig är felaktig, ber vi dig vänligen informera oss om detta. Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter rättade kostnadsfritt.

Begränsning

Under vissa förutsättningar har du som registrerad rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan exempelvis begära att vi avbryter hanteringen av din personliga information om du vill att vi fastställer dess korrekthet eller anledningen till att den behandlas.

Rätten att invända mot behandling

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om exempelvis den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av en intresseavvägning.

Dataportabilitet

Du har rätt att, på begäran, få ut dina personuppgifter i syfte att föra över dem och återanvända dem hos ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet gäller dock endast om behandlingen grundar sig på samtycke eller ett avtalsförhållande.

Om du vill göra denna begäran är du välkommen att kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:


FIMAB Släpvagnar AB
Ref: GDPR
Ånghammargatan 6B
721 33 Västerås

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation.

Radering (”rätten att bli glömd”)

För det fall dina personuppgifter inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen exempelvis grundas på ditt samtycke och du återkallar detta, har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Det kan dock finnas förpliktelser för oss, såväl avtalsmässigt som rättsligt, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag och andra förpliktelser ser vi till att blockera så att de endast kan användas för dess specifika syften.

Klagomål till Datainspektionen

Om du anser att FIMAB behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information besök www.datainspektionen.se.

Kontakt

Skriv ett brev:

FIMAB Släpvagnar AB
Ref: GDPR
Ånghammargatan 6B
721 33 Västerås

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser med andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.

Kontakta oss

Viktigt meddelande till våra kunder

Vi kommer att hålla stängt följande datum:
Vecka 21: 22/5, 23/5, 24/5
Vecka 22: 27/5, 28/5, 29/5

Vi kommer att finnas på telefonen dessa datum!

Orsak: Asfaltering av utomhusyta

Vänliga hälsningar, FIMAB Släpvagnar.

Hej! Kan vi hjälpa dig med något?

Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss!

Cookies

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.